Όροι Πώλησης

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα της πωλήτριας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφέρονται για λογαριασμό και ευθύνη του αγοραστού, εκτός εγγράφου συμφωνίας ή σύμβασης.

Παραλαβή

Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παραλαβή, την ποιότητα και την αξία των παραλαμβανομένων εμπορευμάτων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Διαφορετικά, θα τεκμαίρεται ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν ανεπιφύλακτα, ακόμα και αν δεν υπογράφηκε το συνοδευτικό στοιχείο από τον αγοραστή για οποιοδήποτε λόγο.

Εξόφληση

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται σε αυτό ή εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί στο Δελτίο Παραγγελίας. Κάθε καθυστέρηση στην εξόφληση παρέχει στην εταιρία το δικαίωμα να επιβαρύνει τον πελάτη με το νόμιμο τόκο.

Η εξόφληση αποδεικνύεται μόνο με ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της πωλήτριας εταιρείας, ή κατόπιν σχετικής συμφωνίας, με τραπεζική απόδειξη κατάθεσης στον λογαριασμό της πωλήτριας με σχετική αναφορά του εξοφλούμενου τιμολογίου σ’ αυτήν.

Μέχρι της πλήρους αποπληρωμής του τμήματος, πλέον των νομίμων τόκων και εξόδων, η νομή και η κυριότητα των πωλούμενων παραμένει στην πωλήτρια, ο δε αγοραστής διατηρεί μόνο την δυνατότητα μεταποίησης τους προς λιανική μεταπώληση.

Η καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος παρέχει στην πωλήτρια το δικαίωμα είτε να αφαιρέσει τα πωληθέντα εμπορεύματα από τον αγοραστή, είτε να απαιτήσει την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος πλέον των νομίμων τόκων υπερημερίας και εξόδων

Επίλυση Διαφορών

Ο αγοραστής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους με την παραλαβή του σχετικού παραστατικού.

Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους πώλησης γίνεται μόνο εγγράφως.

Για κάθε διαφορά σχετικά με τους όρους πώλησης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

share on