Όροι Χρήσης του Site της DOCULAND

Αυτό το Web site δημιουργήθηκε για την DOCULAND. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται ή κάνει χρήση των πληροφοριών του Web site, είναι υποχρεωμένος αυτομάτως να τηρεί τους όρους που ακολουθούν.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που έχουν τεθεί, τότε δεν επιτρέπεται η χρήση του συγκεκριμένου site.

Πνευματικά Δικαιώματα

Αυτό το Web site μπορεί να περιέχει σημειώσεις τρίτων περί ιδιοκτησίας και πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα (copyright), οι όροι των οποίων πρέπει να τηρούνται. Οι πληροφορίες σε αυτό το Web site μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.Οι πληροφορίες μπορεί να τροποποιούνται ή να ενημερώνονται χωρίς ειδοποίηση. Επίσης, η DOCULAND μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα ή/και τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Η DOCULAND δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται και η χρήση των εν λόγω πληροφοριών γίνεται με ευθύνη του αποδέκτη. Η DOCULAND δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι οποιοδήποτε αναφερθέν πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχει η DOCULAND. Με την παροχή πληροφοριών, η DOCULAND δεν παραχωρεί καμία άδεια επί οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η DOCULAND δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα μέσω του Web site της. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στην DOCULAND θα θεωρείται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. Αποστέλλοντας στην DOCULAND οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, παραχωρείτε στην DOCULAND μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης σε οθόνη, λειτουργίας, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής των εν λόγω πληροφοριών ή υλικού, και συμφωνείτε επίσης ότι η DOCULAND είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό.

Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε κατά άλλο τρόπο ότι μας έχετε υποβάλει υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν:

(α) εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε ο όνομά σας,
(β) σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του site θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός σας, ή
(γ) είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε.

Επιχειρηματικές Σχέσεις

Η DOCULAND δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε άλλο Web site στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε από αυτό το Web site. Όταν επισκέπτεστε ένα Web site μη-DOCULAND, ακόμα και αν αυτό περιέχει το λογότυπο της DOCULAND, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητο από την DOCULANDκαι ότι η DOCULAND δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτού του Web site. Επίσης, η ύπαρξη διασύνδεσης προς ένα Web site μη-DOCULAND δεν σημαίνει ότι η DOCULAND εγκρίνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω Web site. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι ο,τιδήποτε χρησιμοποιείτε δεν περιέχει στοιχεία όπως ιούς, worms, προγράμματα παραπλάνησης (trojan horses) και άλλα επιβλαβή στοιχεία.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η DOCULAND ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ WEB SITE, Ή ΑΛΛΟΥ WEB SITE ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ DOCULAND “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η DOCULAND ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

share on